CICLES FORMATIUS > MECANITZACIÓ

Titulació:

 • Tècninc en MECANITZACIÓ (LOE) – CFPM AFM20

Durada i horari:

Primer curs:

825 hores a l’escola en horari de mains de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:30h.

 

Segon curs:

FP NO DUAL: 792 hores a l’escola en horari de matí de dll a dv, de 8 a 13:30h.

FP DUAL: 515 hores a l’escola en horari de matins en dies alternats. La resta de formació curricular, es farà de manera remunerada a l’empresa.

Formació en centres de treball (FCT): Prioritàriament es realitzen a segon.

Mecanització a Salesians Badalona

FP DUAL –  Vols combinar els estudis amb un contracte laboral?

L’FP Dual és, dins de la formació profesional, una modalitat, que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa. A segon curs, l’alumnat de DUAL no vindrà a l’escola tots els diez de la semana.

L’estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l’FP Dual implica :

 • Més hores en l’empresa
 • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
 • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
 • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

T’oferim:

 • Aules d’informàtica i Aules-taller.
 • Un ordinador per alumne/a.
 • Utilització de darreres versions de programes informàtics (Windows, Office, CAD, SOLIDWORKS).
 •  Tutoria grupal i individual.
 • Sales polivalents
 • Visites tècniques a empreses del sector.
 • Programari CNC per fabricació automatitzada.
 • Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP.Haver superat prova d’accés
 • Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.

La competència general d’aquest títol consisteix a executar els processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

M1 Processos de mecanització (Mòdul DUAL)

Determinació de processos de mecanització per arrencament de ferritja, abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials.

Millora de mètodes de treball

Costos de fabricació

Tractaments tèrmics

 

M2 Mecanització per control numèric (Mòdul DUAL)

Preparació de màquines-eina CNC.

Programació CNC en torn i fresadora.

Mecanització de productes amb màquines-eina CNC.

 

M3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials (Mòdul DUAL)

Preparació i organització de la fabricació.

Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat

Sistemes de soldadura.

 

M4 Fabricació per arrencament de ferritja (Mòdul DUAL)

Manteniment bàsic dels mitjans de producció.

Treballs pràctics amb màquina-eina (torn, fresadora i màquines auxiliars).

Organització dels processos de mecanitzat.
M5 Sistemes automatitzat:

Preparació de sistemes automàtics i semiautomàtics, programació de sistemes automàtics i semiautomàtics

 

M6 Interpretació i representació gràfiques :

Interpretació gràfica de màquines i elements mecànics. Representació gràfica de màquines i elements mecànics. (Mòdul DUAL)

 

M7 Metrologia i assajos:

Metrologia i assaig de materials. Control de processos

Sistemes i models de gestió de la qualitat.

 

M8 Formació i orientació laboral:

Incorporació al treball i prevenció de riscos laborals

 

M9 Empresa i iniciativa emprenedora.

Iniciativa emprenedora. L’empresa i el seu entorn. Pla d’empresa. Creació, posada en marxa i gestió d’una empresa.
M10 Anglès Tècnic

Es reconeix i selecciona el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa

 

M11 Síntesi(Mòdul DUAL)

Integra les diverses funcions implicades en el procés de fabricació d’un producte, mitjançant el plantejament d’un supòsit pràctic que impliqui l’aplicació dels coneixements corresponents a dues o més de les competències professionals contingudes en el títol.

 

M12 Formació en Centres de Treball FCT- PRÀCTIQUES EN EMPRESA.

Posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs en un centre de treball (empresa) amb la qual es signa un conveni de col•laboració.

Aquest professional exerceix la seva activitat en les indústries transformadores de metalls. Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Ajustador/a operari/a de màquines eines.
 • Operador/a de màquines eines.
 • Operador/a de robots industrials.
 • Treballadors/es de la fabricació d’eines, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i similars.
 • Torner/a
 • fresador/a

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al món laboral a un treball de tècnic/a o es pot (si es compleixen els requisits establerts):

 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior un cop superada la prova d’accés o superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS ).
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà.

DEMANA ENTREVISTA

 

Accepto la política de privacitat i protecció de dades.