ESTUDIS > ESO

L’Equip docent de Secundària us dóna la benvinguda a l’escola i us assegurem tots els nostres esforços i il·lusions per aconseguir treure el millor dels vostres fills i filles en  aquesta etapa tan important de la seva formació.

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn els ensenyaments que han de seguir obligatòriament els nens i nenes quan acaben l’Educació Primària. Té una durada de 4 cursos i prepara per als estudis de Batxillerat i Formació Professional de Grau Mig, i pel món laboral.

COMPETÈNCIES

El contingut del currículum i les activitats que es realitzen durant el transcurs d’aquesta etapa estan enfocats a guiar i potenciar a l‘alumne en l’assoliment de les competències bàsiques, que han de contribuir al seu desenvolupament personal. L’alumne serà capaç de resodre problemes reals i adquirirà els elements bàsics de la cultura, especialment en els vessants humanístic, artístic, científic i tecnològic. Sense oblidar de formar-los en l’exercici dels seus drets i els seus deures com ciutadans.

La potenciació de l´anglès i el francés com a primera i segona llengua estrangera, de manera que els alumnes n’adquireixen les competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, i la seva introducció en àrees no lingüístiques.

Oferim una formació integral de l’alumne, tant a nivel intel.lectial i acadèmic així com de  valors, orientats  a la convivència i integració en una societat plural.

Potenciem l’excel.lència del nostre alumnat, entesa com l’èxit de tots/es i cadascun/a dels/ de les nostres alumnes a partir del desplegament dels seus talents i la compensació de les seves mancances.

ESTRUCTURA

Els ensenyaments s’organitzen, al llarg de l’etapa, en matèries comunes (obligatòries per a tot l’alumnat) i optatives. El curs 2016/17 hem introduit a tregballar amb el projecte 1×1 en totes les matèries de 1r d’ESO i s’anarà implementant progressivament a tota la secundària.

Els alumnes escullen les optatives en funció del  que millor s’adapta a les seves característiques i expectatives.

De 1r a 3r d’ESO l’alumnat realitza, a més a més, un treball de síntesi. Aquest està constituït per un conjunt d’activitats interdisciplinàries relacionades amb el currículum del curs.

A 4t d’ESO, l’alumnat haurà de triar un itinerari en funció dels estudis que vulgui realitzar, dels seus interessos i de les seves capacitats.

NOVES METODOLOGIES

Estem treballant amb la resta d’escoles salesianes en l’actualització metodológica de l’aprenentatge. Apostem pel treball per projectes, aprenentatge-servei o aprenentatge basat en problemes, per assolir que els nostres alumnes sortin de l’educació secundària amb el perfil competencial.

TITULACIONS

Graduat en Educació Secundària Obligatòria o en cas de no superar l’etapa, l’alumne rep el Certificat d’Escolarització i pot continuar el seu itinerari formatiu en Formació Professional, tot cursant un Programa de Formació i Inserció (PFI)