Les escoles salesianes volem educar una persona que sigui capaç de dissenyar un projecte de vida que l’ajudi a esdevenir un agent social transformador.

Perfil competencial salesià

Les escoles salesianes impulsem una campanya per donar a conèixer la nostra aposta pel model de persona i el perfil competencial de sortida per al nostre alumnat.

Aquest procés de renovació pedagògica i pastoral té la finalitat d’actualitzar la nostra proposta educativa reforçant així el compromís, com a educadors, amb el Caràcter Propi de les Escoles Salesianes, les dimensions del Projecte Educativo-Pastoral Salesià i el Model de Persona a educar. Amb això, pretenem que els nostres joves tinguin més i millors oportunitats per arribar a ser bons cristians, ciutadans compromesos, aprenents potents i treballadors competents.

Un model de persona

RESILIENT

capaç de transformar les idees en objectius i plans d’acció mitjançant la comprensió del funcionament de la nostra societat, la identificació dels punts forts i febles propis, l’anàlisi de les oportunitats de l’entorn i el desenvolupament d’habilitats de planificació, organització, lideratge, negociació i treball en equip amb la finalitat de ser un agent emprenedor de canvi social.

OBERTA

Capaç de preguntar-se sobre el sentit de la vida mitjançant l’educació de la interioritat, la descoberta dels valors evangèlics i la integració de la dimensió transcendent per construir així un projecte de vida amb criteris de bondat i plenitud.

AUTÒNOMA

Capaç d’organitzar el seu aprenentatge, avaluar-ne el procés i cercar el suport necessari per superar els obstacles mitjançant l’ús conscient de les estratègies d’aprenentatge idònies i la reflexió crítica sobre el propi procés, construint-se així com una persona perseverant, autònoma i motivada per aprendre al llarg de la vida.

EMPRENEDORA

Capaç de transformar les idees en objectius i plans d’acció mitjançant la comprensió del funcionament de la nostra societat, la identificació dels punts forts i febles propis, l’anàlisi de les oportunitats de l’entorn i el desenvolupament d’habilitats de planificació, organització, lideratge, negociació i treball en equip amb la finalitat de ser un agent emprenedor de canvi social.

RESOLUTIVA

capaç de resoldre, argumentar i raonar situacions i problemes quotidians basant-se en el domini del càlcul i aplicant models matemàtics de pensament lògic i espacial i de representació, essent fidel a la veritat i cercant d’avaluar-ne la seva validesa.

ENGINYOSA

Capaç d’observar i fer experiència dels elements naturals i humans i de comprendre els canvis causats per l’activitat humana mitjançant el rigor de la metodologia científica i l’ús d’eines i processos tecnològics per tal de prendre decisions responsables amb la salut, els recursos i el medi ambient.

CREATIVA

Capaç de comprendre, gaudir i valorar críticament les manifestacions culturals i artístiques i de produir amb tota mena de materials, suports i eines, de manera individual o col·lectiva, representacions creatives per tal d’enriquir l’expressió d’idees i sentiments.

RESPONSABLE

capaç de participar d’una manera eficaç i constructiva en la vida social i professional mitjançant la comprensió de les normes de convivència en la societat i entorns laborals així com els conceptes bàsics relatius a l’individu, el grup, l’organització del treball, la igualtat, les dimensions multiculturals i socioeconòmiques de la societat i la identitat cultural per tal de generar una participació compromesa i responsable.

COMPROMESA

Capaç d’actuar amb criteris de justícia i solidaritat segons els principis i valors de l’evangeli i mitjançant el coneixement de la dinàmica històrica per esdevenir una persona compromesa amb els altres i disposada a treballar de manera empàtica, assertiva i constructiva per a la millora de la societat.

CRÍTICA

Capaç de buscar, obtenir, seleccionar i tractar la informació per transformar-la en coneixement mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació, l’accés als serveis basats en internet i la participació en xarxes col·laboratives amb una actitud crítica i reflexiva tant en el tractament de la informació disponible com en l’ús segur i responsable de les tecnologies.

COMUNICATIVA

Capaç de comunicar-se de forma verbal i visual en situacions diverses i plurilingües, fent ús de totes les possibilitats pragmàtiques, discursives i iconogràfiques amb la finalitat d’adaptar la seva comunicació als requisits de la situació de manera efectiva i socialment positiva tot apreciant la diversitat cultural.

COL·LABORADORA

capaç de cooperar i treballar en equip aplicant les habilitats socials, les eines de gestió de conflictes i de negociació, així com la gestió del canvi, l’estrès i la frustració en la seva relació amb els altres, per tal d’esdevenir una persona tolerant i segura de si mateixa.