Les escoles salesianes volem educar una persona que sigui capaç de dissenyar un projecte de vida que l’ajudi a esdevenir un agent social transformador.

Perfil competencial salesià

Les escoles salesianes impulsem una campanya per donar a conèixer la nostra aposta pel model de persona i el perfil competencial de sortida per al nostre alumnat.

Aquest procés de renovació pedagògica i pastoral té la finalitat d’actualitzar la nostra proposta educativa reforçant així el compromís, com a educadors, amb el Caràcter Propi de les Escoles Salesianes, les dimensions del Projecte Educativo-Pastoral Salesià i el Model de Persona a educar. Amb això, pretenem que els nostres joves tinguin més i millors oportunitats per arribar a ser bons cristians, ciutadans compromesos, aprenents potents i treballadors competents.

Un model de persona

OPTIMISTA I ALEGRE

Capaç d’admirar, gaudir i agrair que Déu ha posat en el nostre camí: les persones, la naturalesa, el silenci, els gestos solidaris… per viure amb goig l’afecte de les persones; establir relacions d’amistat sincera i fraterna; experimentar que l’autèntica alegria és fruit del compromís amb la feina ben feta de cada dia, participant proactivament en l’organització i desenvolupament d’activitats educatiu-pastorals, posant en joc totes les seves qualitats i recursos personals, desenvolupant així un optimisme madur i encomanadís.

OBERTA A LA FE
Capaç de preguntar-se sobre el sentit de la vida mitjançant l’educació de la interioritat, el descobriment i vivència dels valors evangèlics i la integració de la dimensió transcendent en el seu projecte de vida per afavorir la trobada personal amb Jesucrist, vivint aquesta experiència de manera compartida en Comunitat com a membres de l’Església.
AMB UN PROJECTE DE VIDA
Capaç de descobrir quin és el sentit de la seva vida a partir d’un profund nivell d’autoconeixement i viure conforme a la seva vocació, a unes motivacions, unes metes i uns valors, responent així a la crida de Déu.
COMPROMESA
Oberta a altres cultures i costums, capaç de comprendre el món i actuar responsablement amb criteris de justícia i solidaritat segons els principis i valors de l’Evangeli, amb especial compromís amb els més necessitats, per participar en la transformació de la Societat i en la cura de la “Casa Comuna”.
EQUILIBRADA

Capaç de conèixer-se, acceptar-se i estimar-se a si mateixa i a les altres persones, per desenvolupar la seva autoestima, arribar a ser una persona equilibrada, resilient, feliç, preparada per desenvolupar al màxim el seu talent personal i establir amb les altres persones unes relacions plenes.

EMPÀTICA
Capaç de ser sensible a la realitat i necessitats de la resta de les persones per contribuir a un món millor; de desenvolupar una escolta activa per comprendre els punts de vista dels altres; de reconèixer, expressar i valorar positivament les fortaleses i assoliments dels altres per promoure actituds positives; de respectar i saber relacionar-se amb tots per valorar la diversitat com una gran oportunitat d’enriquiment personal i social.
AUTÒNOMA

Capaç de governar-se a si mateixa amb motivació espontània i reflexió, d’acord amb uns valors, considerant les opcions disponibles i preveient-ne les conseqüències, construint-se a si mateix com una persona perseverant amb iniciativa i motivada per aprendre al llarg de la vida.

REFLEXIVA
Capaç d’aproximar-se a conèixer, comprendre i valorar críticament el món i la societat, els seus elements culturals, religiosos, filosòfics; coneixements científics, estètics i tècnics. Oberta al diàleg i a la trobada, a fi de transmetre, conformar i expressar de manera personal o en grup diferents produccions des de la reflexió, la innovació i la transformació.
COMUNICATIVA

Capaç d’exterioritzar i compartir coherentment i eficaç coneixements, informacions, opinions i emocions en contextos diversos i plurilingües; fent servir les diferents possibilitats pragmàtiques, discursives, iconogràfiques i audiovisuals, i fent un ús adequat i responsable dels canals al seu abast.

PARTICIPATIVA
Capaç de cooperar i treballar en equip aplicant i desenvolupant les habilitats socials, les eines de gestió de conflictes i de negociació, així com la gestió del canvi, per a convertir-se en una persona activa socialment.
EMPRENEDORA
Capaç de transformar les idees en objectius i plans d’acció amb la finalitat de ser un agent implicat/involucrat de canvi social. Dinàmica amb capacitat de lideratge.
TECNOLÒGICAMENT ADAPTADA
Capaç d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació de manera segura, responsable, creativa, col·laborativa i crítica; buscant, seleccionant i tractant la informació per a transformar-la en: coneixement, autonomia en l’aprenentatge, ciutadania activa i orientada a una major preparació per al seu desenvolupament professional i fent un ús racional de la tecnologia en el seu temps lliure.