Una política inspectorial de qualitat

Les escoles salesianes es comprometen a complir els requisits legals, normatius i del sistema de gestió en qualitat. D’aquesta manera treballen per a la millora contínua en el camp educatiu, basant-nos en la missió, visió i valors que definim, d’acord amb la concepció cristiana de la persona, de la vida i del món que formen part del nostre caràcter propi.

La nostra missió

Les escoles de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora tenen com a missió oferir una educació integral de qualitat, basada en els valors de l’Evangeli i el sistema educatiu de Don Bosco, cercant la formació de totes les dimensions de la persona per construir un nou model de societat.
En aquest procés educatiu, la Comunitat Educatiu-Pastoral proposa a cada jove i la seva família un model de creixement i desenvolupament personal que està orientat a la trobada amb Jesucrist i al descobriment del propi projecte de vida, en que troba el sentit a la mateixa i incorporació a la societat i a l’Església.
Aquesta oferta expressa el compromís amb l’excel·lència educativa, i una atenció acollidora i personalitzada de cada jove, amb una atenció especial als més desafavorits i necessitats, en unes escoles obertes, inclusives i populars, compromeses en la millora contínua i el desenvolupament del seu entorn.
Les nostres escoles potencien la coordinació i el treball conjunt entre elles com a parts imprescindibles d’un projecte que és més gran que cadascuna.

La nostra visió

Les nostres escoles tenen un projecte comú que les impulsa a ser:
 

 • Escoles on el desenvolupament integral de les persones és el centre de tota la seva acció, orientada a la consecució d’un model de persona concret i al desenvolupament del projecte de vida.
 • Escoles en que els educadors se senten part del projecte que desenvolupen, i en que es cuiden els processos vinculats a la seva selecció, acompanyament i desenvolupament continu.
 • Escoles que acullen tothom i bolquen els seus esforços i recursos en aquells que més ho necessiten, optant per la inclusivitat.
 • Escoles que evangelitzen partint de la realitat dels destinataris.
 • Escoles amb un model de lideratge ben definit, basat en la corresponsabilitat real, en les relacions de confiança entre tots els que formen la Comunitat Educatiu-Pastoral, i exercit per persones formades i acompanyades.
 • Escoles amb un model d’animació i govern definit sota principis comuns, però adaptat a les realitats i recursos de cadascuna.
 • Escoles que se senten part d’un projecte comú inspectorial i que són acompanyades des de la institució per encarnar-lo a la seva realitat local.
 • Escoles en procés de transformació digital que reforcen el treball en xarxa entre elles, aprofitant les riqueses de la realitat local, dotant-se de metodologies i estructures de treball que generin decisions dialogades i compartides, la creació d’un coneixement comú i el desenvolupament de projectes que les identifiquin.
 • Escoles obertes a l’entorn on es troben, i que impulsen el desenvolupament del mateix mitjançant l’obertura de les pròpies instal·lacions, el servei i la participació en institucions i iniciatives locals.
 • Escoles que valoren la importància i la participació de les famílies dins de la Comunitat Educatiu-Pastoral i incentiven la seva participació en el desenvolupament del Projecte Educatiu de cadascuna.

Els nostres valors

La nostra escola creu fermament en els valors següents:
 

 • El Sistema Preventiu com a model d’educació i de relacions dins de la Comunitat Educatiu-Pastoral.
 • L’aposta per l’evangelització integrada en els processos educatius amb el foment d’itineraris pastorals prenent com a punt de partida el moment de cada jove.
 • La contínua actualització pedagògica pastoral, apostant per les metodologies actives i motivadores que preparin els alumnes per a la vida.
 • La solidaritat, amb la promoció d’una educació per a un món més just davant de tota mena de pobreses i discriminacions.
 • La confiança incondicional en els joves, els protagonistes del procés educatiu-pastoral que l’escola els ofereix amb múltiples propostes educatives i pastorals.
 • L’acolliment dels alumnes i l’acompanyament a la recerca de sentit de la seva vida des del model cristià, amb estil salesià, en un ambient segur i de relació propera i familiar entre les persones.
 • La cultura de l’esforç i de l’aprenentatge per a la realització de les expectatives educatives i la consecució de la millora permanent de la qualitat de vida personal i social.
 • La participació i les relacions basades en la confiança, exercint la corresponsabilitat i implicant les persones en la presa de decisions.
 • L’opció i el compromís per la formació professional i l’acompanyament dels joves en la inserció al món del treball.
 • Escola Organitzada i estructurada que facilita i millora l’acció educatiu-pastoral.