Una política inspectorial de qualitat

Les escoles salesianes es comprometen a complir els requisits legals, normatius i del sistema de gestió en qualitat. D’aquesta manera treballen per a la millora contínua en el camp educatiu, basant-nos en la missió, visió i valors que definim, d’acord amb la concepció cristiana de la persona, de la vida i del món que formen part del nostre caràcter propi.

La nostra missió

Les escoles de la Inspectoria Salesiana María Auxiliadora tenen com a missió oferir una educació integral de qualitat, basada en els valors de l’Evangeli i el sistema educatiu de Don Bosco, buscant la formació de totes les dimensions de la persona per a construir un nou model de societat.

En aquest procés educatiu, la Comunitat Educatiu-Pastoral proposa a cada jove un model de creixement i desenvolupament personal que està orientat a l’encontre amb Jesucrist i al descobriment del mateix projecte de vida, en el qual hi troba el sentit i la seva incorporació a la societat i a l’Església.

Aquesta oferta expressa el compromís amb l’excel·lència educativa, i una atenció acollidora i personalitzada de cada jove, amb especial atenció als més desfavorits i necessitats, en unes escoles obertes, inclusives i populars, compromeses en la millora contínua i el desenvolupament del seu entorn. Les nostres escoles potencien la coordinació i el treball conjunt entre elles com a parts imprescindibles d’un projecte que és més gran que cada una.

La nostra visió

Les nostres escoles tenen un projecte comú que les impulsa a ser:

·Escoles que reforcen el treball en xarxa entre elles, aprofitant les riqueses de la realitat local, dotant-se de metodologies i estructures de treball que generen decisions dialogades i compartides, la creació d’un coneixement comú i el desenvolupament de projectes que les identifiquen.

·Escoles amb un model de lideratge ben definit, basat en la corresponsabilitat real, en les relacions de confiança entre tots els que formen la Comunitat Educatiu-Pastoral, i exercit per persones que hi han estat formades i acompanyades.

·Escoles que, fidels a la seva finalitat i missió, desenvolupen, revisen, i actualitzen permanentment llurs processos educatius evangelitzadors per a donar una resposta més adequada a les diferents necessitats dels seus destinataris.

·Escoles en les quals el desenvolupament integral de les persones és el centre de tota la seva acció, orientada a la consecució d’un model de persona concret i al desenvolupament del seu projecte de vida. Escoles on els educadors se sentin part del projecte que desenvolupen, i s’hi té cura dels processos vinculats a la seva selecció, acompanyament i desenvolupament continu.

·Escoles que se senten part d’un projecte comú inspectorial i que són acompanyades des de la institució per a encarnar-lo a la seva realitat local.

·Escoles amb un model d’animació i govern definit amb principis comuns, però adaptat a les realitats i recursos de cadascuna d’elles.

·Escoles que acullen a tots i, en aquells que més ho necessiten, hi dediquen esforços i recursos, optant per la inclusivitat.

·Escoles obertes a l’entorn on es troben, i que n’impulsen el desenvolupament mitjançant l’obertura de les mateixes instal·lacions, el servei i la participació en institucions i iniciatives locals.

·Escoles que evangelitzen partint de la realitat dels seus destinataris.

·Escoles que eduquen des d’una visió integral de la persona, parant atenció al desenvolupament de les competències físiques, cognitives, afectives i espirituals, des de programes i metodologies actives.

·Escoles que valoren la importància i la participació de les famílies dintre de la Comunitat EducatiuPastoral i incentiven la seva participació en el desenvolupament del Projecte Educatiu de cada una.

Els nostres valors

La nostra escola creu fermament en els següents valors:

El Sistema Preventiu com a model d’educació i de relacions dintre de la Comunitat Educatiu-Pastoral.

La solidaritat i la sostenibilitat, amb la promoció d’una educació per a un món més just davant de tota mena de pobreses i discriminacions.

L’acollida dels alumnes i l’acompanyament en la recerca de sentit de la seva vida des del model cristià, amb estil salesià, en un ambient de relació pròxima i familiar entre les persones.

L’aposta per l’evangelització integrada en els processos educatius amb el foment d’itineraris pastorals prenent com punt de partença el moment on es troba cada jove.

La cultura de l’esforç i de l’aprenentatge per a la realització de les expectatives educatives i la consecució de la millora permanent de la qualitat de vida personal i social.
L’opció i el compromís per la formació professional i l’acompanyament dels joves en la inserció en el món del treball.
La participació i les relacions basades en la confiança, exercint la corresponsabilitat i implicant les persones en la presa de decisions.
La contínua actualització pedagògica pastoral, apostant per les metodologies actives i motivadores que preparen els alumnes per a la vida.
La confiança incondicional en els joves, protagonistes del procés educatiu-pastoral que l’escola els ofereix amb múltiples propostes educatives i pastorals.