Salesians Badalona

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Durada i horari

Primer curs:  825 hores a l’escola en horari de matins de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:30h.

Segon curs:      FP NO DUAL: 825 hores a l’escola en  horari de matí de dll a dv, de 8 a 13:00h. FP DUAL: 515 hores a l’escola en horari de matins en dies alternats. La resta de formació curricular, es farà de manera remunerada a l’empresa.

Formació en centres de treball (FCT): Prioritàriament es realitzen a segon curs, entre  80 i 350 hores segons que l’alumnat sigui DUAL o NO DUAL.

Accés
 • Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP
  Haver superat prova d’accés
 • Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.
Aprendràs a

La competència general d’aquest  títol consisteix a realitzar activitats administratives a l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant a empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client, i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Mòduls

M01 Comunicació empresarial i atenció al client

Seleccionar tècniques de comunicació, tenint en compte l’estructura i imatge corporativa de l’empresa o organització i els fluxos d’informació existents. Arxivar la  informació que es genera en suport paper i informàtic, reconeixent els criteris d’eficiència i estalvi en els tràmits administratius. També treballar les  necessitats de possibles clients mitjançant tècniques de comunicació.

M02 Operacions administratives de compravenda

Confeccionar els documents administratius i telemàtics de les operacions de compravenda, relacionant-los amb les transaccions comercials de l’empresa. També controlar les existències reconeixent i aplicant sistemes de gestió de magatzem. I per últim, realitzar les obligacions fiscals derivades de les operacions de compravenda aplicant la normativa fiscal vigent.

M03 Operacions administratives de recursos humans

Conèixer la relació empresa-treballador, l’Estatut dels Treballadors, els convenis col·lectius, la contractació laboral i la retribució laboral (sous i salaris).

M04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

Elaborar la documentació usual dels productes financers i d’assegurança, identificant el tipus i el model de document, les dades de l’operació, interpretant les normes i les instruccions, i realitzant els càlculs, el registre i la tramitació dels documents.

M05 Tècnica comptable

Conèixer els elements que integren el patrimoni d’una organització econòmica classificant-los en masses patrimonials. Estudiar el contingut bàsic del Pla General de Comptabilitat i del Pla General de Comptabilitat de la Petita i Mitjana Empresa (PIME), interpretant la seva estructura.

M06 Tractament de la documentació comptable

Es registren comptablement les operacions econòmiques i financeres habituals corresponents a un exercici econòmic complet en aplicacions informàtiques, reconeixent i aplicant la metodologia comptable i els criteris del pla general de comptabilitat PIME.

M07 Tractament informàtic de la informació

Introducció a l’ús i el maneig del teclat d’un aparell informàtic. Aplicació de les normes universals d’escriptura mecanogràfica en velocitat i precisió, en diferents mitjans i en les dues llengües oficials. Establir les diferències entre software i hardware. Conèixer el paquet integral: el full de càlcul, la base de dades i el processador de textos i totes les funcions associades a les operacions administratives. Internet i correu electrònic.

 

M08 Anglès

Vocabulari administratiu bàsic. Correspondència comercial i conversa telefònica.

M09 Empresa i administració

Analitzar i aplicar les normes i procediments establerts en els serveis d’informació i atenció de l’administració pública, registre i arxivament dels expedients administratius, les operacions de caixa als organismes públics, aplicar les normes i procediments relatius al control de consum, d’existències i de reposició de material bàsic d’una unitat administrativa.

M10 Empresa a l’aula

Col·laboració amb el programa EMPRESAULA. Treball pràctic en empreses simulades a escala nacional i internacional.

M11 Formació i orientació laboral

Iniciar els alumnes en el món del treball per tal que quan tinguin accés a la seva primera feina, siguin capaços d’identificar les situacions de risc en què es poden trobar, identificar els mitjans de prevenció i reaccionar davant d’un accident. Diferenciar les diferents prestacions, drets i deures derivats de les modalitats de contracte i del règim de la Seguretat Social.

M12 Formació en Centres de Treball FCT

PRÀCTIQUES EN EMPRESA. Posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs en un centre de treball (empresa) amb la qual es signa un conveni de col·laboració.

T'oferim
 • SIMULACIÓ D’EMPRESES, plataforma EMPRESAULA.
 • Pràctiques de les operacions administratives i comercials en una
  empresa simulada.
 • Utilització de documents i materials reals.
 • Visites tècniques a empreses del sector.
 • Dinàmiques de grup.
 • Un ordinador per alumne/a.
 • Utilització de darreres versions de programes informàtics (Windows,
 • Office, Empresaula, joomla, wordpress..).
 • Software gestió administrativa (Sage).
Sortides professionals
 • Auxiliar administratiu.
 • Auxiliar d’oficina.
 • Auxiliar d’oficina de cobraments i pagaments.
 • Administratiu comercial.
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal.
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques.
 • Recepcionista.
 • Empleat d’atenció al client.
 • Empleat de tresoreria
 • Empleat de mitjans de pagament
Sortides acadèmiques

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al món laboral

a un treball de tècnic/a o es pot (si es compleixen els requisits establerts):

 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior un cop superada la prova d’accés o superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS ).
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà.
Erasmus+

Oferim la possibilitat de realitzar pràctiques a l’estranger amb el programa internacional ERASMUS +, així com la convalidació de títols a Europa.

FP DUAL

Combinant l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, estudiant i treballant a l’hora. Els alumnes perceben una remuneració econòmica que fomenta la seva motivació.

Clic aquí per més informació sobre la formació professional DUAL

Demana una entrevista

Si estàs interessat en aquest cicle formatiu, omple el nostre formulari i posa’t en contacte amb nosaltres, tindrem una entrevista i ens coneixerem millor. Escriu el nom del cicle al qual estàs interessat.